ประเภทของรายวิชา

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ปีการศึกษา 2563 ภาคต้น

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ17

ปีการศึกษา 2563 ภาคปลาย

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ10

ปีการศึกษา 2564 ภาคต้น

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ11

ปีการศึกษา 2564 ภาคปลาย

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ6

ปีการศึกษา 2565 ภาคต้น

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ3

ปีการศึกษา 2565 ภาคปลาย

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ8

ปีการศึกษา 2566 ภาคต้น

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ1

ปีการศึกษา 2566 ภาคปลาย

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ4

ปีการศึกษา 2567 ภาคต้น

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ2
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ1

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร2
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ปีการศึกษา 2556 ภาคต้น

สาขาวิชาบัญชี12

สาขาวิชาการจัดการ14

สาขาวิชาการตลาด9

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว11

สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา1

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์5

สาขาวิชาภาษาศาสตร์19

สาขาวิชาการเงิน1

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์5

ปีการศึกษา 2557 ภาคปลาย1
คณะสาธารณสุขศาสตร์

ปีการศึกษา 2556 ภาค ต้น17

ปีการศึกษา 2555 ภาค ต้น1

ปีการศึกษา 2555 ภาค ปลาย7

ปีการศึกษา 2557 ภาคต้น7

ปีการศึกษา 2556 ภาคปลาย16

ปีการศึกษา 2557 ภาคปลาย
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต7
สำนักงานวิทยาเขต
สำนักวิทยบริการ2
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ศึกษาด้วยตนเอง self Learning28
อาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ1
คลังข้อสอบเก่า

คลังข้อสอบเก่าคณะ ศว.

คลังข้อสอบเก่าคณะ ทอ.

คลังข้อสอบเก่า่คณะ วว.
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3
รายวิชาที่รอการตรวจสอบ