ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

รายวิชาทั้งหมด 
01418101 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 112 (อ.วไลลักษณ์)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 110 (อ.สาวิณี)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 113 (อ.สาวิณี)ข้อมูล
01418321 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ-CS (อ.วไลลักษณ์)ข้อมูล
01418384 การวิเคราะห์รูปภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (อ.วไลลักษณ์)ข้อมูล
02739214 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (อ.สาวิณี)ข้อมูล
02739261 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 1 (อ.สาวิณี)ข้อมูล
02739323 การวิเคราะห์​และออกแบบระบบสารสนเทศ-IT (อ.วไลลักษณ์)ข้อมูล
02739346 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมตารางทำการ (อ.วไลลักษณ์)ข้อมูล
02739496 Select Topic in Information Technology (อ.สาวิณี)
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 105 (อ.ศศิธร สุชัยยะ)ข้อมูล