คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

รายวิชาทั้งหมด 
03754474 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1ข้อมูล
03763111 ธุรกิจการท่องเที่ยวรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
03763211 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวข้อมูล
03763243 การจัดการงานแม่บ้านข้อมูล
03763245 การจัดการอาหารและเครื่องดื่มรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
03763311 การจัดการและดำเนินงานในธุรกิจโรงแรมรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
03763331 จริยศาสตร์ในอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเที่ยวรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
03763342 การจัดการงานจัดเลี้ยงรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
03763351 มัคคุเทศก์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
03763491 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
การปฏิบัติงาน ณ โรงแรมอุทยานบ้านเชียงเครือรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

 Designed by Wit