รายวิชาทั้งหมด 
04401551:อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
สัมมนารายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
วิทยาการระบาดรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
04401346 ประชากรและงานอนามัยแม่และเด็กรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
04401311 การพยาบาลเบื้องต้นรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
04401358-การสุขาภิบาลชุมชนและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เทอมปลาย ปี 2556รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
04401491-วิธีวิจัยพื้นฐานทางสาธารณสุข เทอมปลาย ปีการศึกษา 2556รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
04401121-การสาธารณสุขพื้นฐาน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
04401357-การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
04401213 (สรีรวิทยาพื้นฐานของมนุษย์)ข้อมูล
04401214 (กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์)ข้อมูล
04401112 บุคลิกภาพและมารยาทสังคมสำหรับการบริการชุมชนรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
04401541 วิทยาการระบาดประยุกต์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
เภสัชวิทยาและพิษวิทยาสาธารณสุขรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
อาหารปลอดภัยและการสุขาภิบาลอาหารรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล