• 01134511 การจัดการตลาดขั้นสูง
  • 01132597 สัมมนา(การจัดการ)
  • ปรัชญาและการดำเนินงานในระบบของการตลาดที่มีสภาพแวดล้อมสลับซับซ้อนพฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การวิเคราะห์ และพยากรณ์ความต้องการของการตลาด การกำหนดนโยบาย การเลือก กลยุทธ์และการจัดการเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด การวางแผนการจัดองค์การ การควบคุมและการประเมินผลแผนงานการจัดการด้านการตลาด รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ และหาข้อสรุปในการแก้ปัญหาทางการตลาด
  • การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธรุกิจ : การวางแผน การวิเคราะห์ เทคนิคทางการตัดสินใจทางธุรกิจ ระเบียบวิธีเชิงปริมาณแบบต่างๆ ที่ใช้ในทางธุรกิจ
  • 01132511 องค์การและการจัดการ องค์การและการจัดการ (Organization and Management) ผู้สอน อาจารย์อำนาจ ธีระวนิช : ระบบ บทบาทหน้าที่ขององค์การและการจัดการ การวางแผนควบคุมในองค์การความสัมพันธ์ในโครงสร้างและการจัดการขององค์การทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร และแนวโน้มขององค์การและการจัดการในอนาคต
  • 01132519 นโยบายธุรกิจ (Business Policy) : ศึกษาแนวคิด วิวัฒนาการการจัดการเชิงกลุยุทธ์ซึ่งถือเป็นหน้าที่สำ้ัคัญของผู้บริหารระดับสูงกับงานบริหารธุรกิจ ภาพรวมของการบริหารเชิงกลยุทธ์ กระบวนการและรายละเอียดขององค์ประกอบในการจัดทำแผนกลยุทธ์ ตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจทั้งภายในและภายนอก การกำหนดกลยุทธ์ในระดัีบต่างๆ เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และการควบคุมแผนกลยุทธ์ รวมถึงการฝึกทักษะจากรณีศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • การประยุกต์ทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ โดยเน้นการวิเคราะห์อุปสงค์ การผลิตและต้นทุน โครงสร้างตลาดและการแข่งขัน การกำหนดราคา การตัดสินใจในตัวสินค้า การตัดสินใจในการลงทุน ตลอดจนการใช้คณิตศาสตร์ในการตัดสินใจ