สาขาวิชาการเงิน

  • 01125101 สหกรณ์เบื้องต้น รายวิชานี้ ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย มูลเหตุ กำเนิด พัฒนาการ หลักสหกรณ์โดยสังเขป กำเนิดและวิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย การจัดประเภทสหกรณ์ในประเทศไทย ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสหกรณ์ สถานการณ์ของสหกรณ์ในประเทศไทยในปัจจุบัน