ปีการศึกษา 2556 ภาค ต้น

รายวิชาทั้งหมด 
04401224 โภชนวิทยาสาธารณสุขรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
04401352 การควบคุมมลพิษทางอากาศ (Air Pollution Control)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
01199471 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสาธารณสุข (Public Health Environmental Management)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
04401354 การจัดหาน้ำสะอาดและการบำบัดน้ำเสียรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
04401356 การจัดการขยะมูลฝอยรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
04401357 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
01199497 สัมมนารายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
04401344 การป้องกันและควบคุมโรครายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
04401495 การศึกษาค้นคว้าอิสระรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
04401251 อนามัยสิ่งแวดล้อมข้อมูล
04401251 อนามัยสิ่งแวดล้อมรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
04401121 การสาธารณสุขพื้นฐาน รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
04401212 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
01423361 ปรสิตวิทยาเบื้องต้น รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Health Economic)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
04401251:Environmental Health_Dr.Samonpornรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล