รายวิชาทั้งหมด 
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 102 (อ.อัจฉรา)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 103 (อ.วไลลักษณ์)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 104 (อ.ฐาปนี)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 106 (อ.ถนอมศักดิ์)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 109 (อ.ศศิธร)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 111 (อ.ฐาปนี)ข้อมูล
01418112 แนวคิดการโปรแกรมเบื้องต้น หมู่ 1 (อ.อัจฉรา)ข้อมูล
01418114 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หมู่ 1 (อ.อัจฉรา)ข้อมูล
01418231 Data Structures Section 1 (อ.ฐาปนี)ข้อมูล
01418233 ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์และการโปรแกรมเปลือกระบบ หมุ่ 1 (อ.ถนอมศักดิ์)ข้อมูล
01418321-02739323 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (อ.วไลลักษณ์)ข้อมูล
01418462 Theory of Artificial Intelligence หมู่ 1(อ.ฐาปนี)ข้อมูล
02729102 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน หมู่ 51 (อ.อัจฉรา)ข้อมูล
02739311 การจัดองค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 1/2563 (อ.ถนอมศักดิ์)ข้อมูล
02739313 ระบบฝังตัวเบื้องต้น หมู่ 1 2563 (อ.ถนอมศักดิ์)ข้อมูล
02739433 Expert System หมู่1 (อ.ฐาปนี)ข้อมูล
02739482 สัมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ II หมู่ 1 (อ.อัจฉรา)ข้อมูล