คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

ประเภทย่อย
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร