คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
 

สาขาวิชาบัญชี

รายวิชาทั้งหมด 
01130111 หลักการบัญชีขั้นต้นข้อมูล
01130112 การบัญชีขั้นกลาง 1รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
01130172 การบัญชีเพื่อการจัดการรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
01130211 การบัญชีขั้นกลาง IIรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
01130221 หลักการบัญชีต้นทุนรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
01130251 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
01130321 การบัญชีบริหารรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
01130341 การงบประมาณยุคใหม่ ข้อมูล
01130352 ระบบสารสนสนเทศทางการบัญชี Accounting information Systemsรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
01130432 วิชาการตรวจสอบและควบคุมภายในรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
01130463 การบัญชีธนาคารรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
04130171 การบัญชีการเงินรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

 Designed by Wit