สาขาวิชาภาษาศาสตร์

รายวิชาทั้งหมด 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1(อ.เด่นติศักดิ์)ข้อมูล
การอ่านภาษาอังกฤษด้านสื่อสารมวลชน (01355223)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น (01355231)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
0135511 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 (อ.วีระชัย ธนมัยมาศ)ข้อมูล
03754113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(อ.วีระชัย ธนมัยมาศ)ข้อมูล
01355112 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (อ.วีระชัย ธนมัยมาศ)ข้อมูล
03754113 ภาษาอังกฤษ III (อ.วราภรณ์ พ่วงบุตร์)ข้อมูล
01355113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III (อ.วราภรณ์ พ่วงบุตร์)ข้อมูล
03754112 ภาษาัอังฤษ II (อ.วราภรณ์ พ่วงบุตร์)ข้อมูล
01355112 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II (อ.วราภรณ์ พ่วงบุตร์)ข้อมูล
03754111 ภาษาอังกฤษ I (อ.วราภรณ์ พ่วงบุตร์)ข้อมูล
01355111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน I (อ.วราภรณ์ พ่วงบุตร์)ข้อมูล
01355261 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบข้อสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน I โดยอาจารย์กมลชนก แสนเมืองรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
01355251 Communicative English for Careersรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
03754321 Speech Communication รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน I
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน IIรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ภาษาอังกฤษพื้นฐานรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน