คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
 

สาขาวิชาการจัดการ

รายวิชาทั้งหมด 
0113211 หลักการจัดการรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
0113224 ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม(Business Ethics )รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
01132311 การจัดการสำนักงาน(office management)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
01132314 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
01132333 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูล
01132338 สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจข้อมูล
01132412 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
01132451 ธุรกิจระหว่างประเทศข้อมูล
01132497 สัมมนา รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
01133211 การจัดการการผลิตรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
04850390 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาข้อมูล
การจัดการการผลิต
01132415 การจัดการองค์การเพื่อการเรียนรู้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
นิสิตโครงการสหกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 2556ข้อมูลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

 Designed by Wit