เรียนรู้ด้วยตนเอง

รายวิชาทั้งหมด 
การผลิต e-Content (เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ - e-Book)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Fundamental English Iรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Toeicรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
เทคนิคการเขียนบทละครรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (โดย อ.พีรียา ทักษานันท์ ภาคปลาย 2555)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
KU.CSC.Night market Managementข้อมูล
Human resource Developmentรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
หลักการตลาด รหัสวิชา 04134211/03758111 (โดย อ.ศุทธินี กุหลาบขาว)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
สอบประเมินทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สวบ.รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
เศรษฐศาสตร์ข้อมูล
คู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
พื้นฐานทางรัฐศาสตร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
การเขียนบทโทรทัศน์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Human Resource Managementรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
การใช้ห้องศูนย์ภาษา KU.CSC LCข้อมูล
งานวิเทศสัมพันธ์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
พื้นฐานทางรัฐศาสตร์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
การติดต่องานวินัยและกิจกรรมนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิตข้อมูล
การวิจัยเบื้องต้นรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
วิชาออนไลน์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ทางเลือกใหม่ทำได้ไม่ยากรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
01131211 การเงินธุรกิจ (โดย อ.กุลนาถ ภูธรโคตร)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
การผลิตและการนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาข้อมูล
การใช้งานโสตทัศนูปกรณ์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
01131211 การเงินธุรกิจ (โดย อ.กุลนาถ ภูธรโคตร)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
การอบรม e-Teach and e-Staff by Mr.Witรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
e-Teacher and e-Staff (LMS)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล