ปีการศึกษา 2557 ภาคปลาย

  • บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสาร บทที่ 2 ความคิดเพื่อการรับสารและส่งสาร บทที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับภาษาเพื่อการรับสารและการส่งสาร บทที่ 4 การพัฒนาทักษะการรับสาร บทที่ 5 การพัฒนาทักษะการส่งสาร