คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
 

ปีการศึกษา 2557 ภาคปลาย

  • บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสาร บทที่ 2 ความคิดเพื่อการรับสารและส่งสาร บทที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับภาษาเพื่อการรับสารและการส่งสาร บทที่ 4 การพัฒนาทักษะการรับสาร บทที่ 5 การพัฒนาทักษะการส่งสาร


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

 Designed by Wit