ปีการศึกษา 2557 ภาคต้น

 • คำอธิบายรายวิชา

  (ไทย) ตำแหน่ง โครงสร้างและรูปร่างของเซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะของระบบร่างกาย การประกอบเป็นระบบและโครงสร้างของร่างกายมนุษย์ ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ในร่างกายของมนุษย์ การเจริญพันธุ์ของตัวอ่อนและพันธุกรรม

  (อังกฤษ)Position,structureand shape of cells, tissues and organs of body systems. Composition of system and structure of human body. Relations of human body system. Maturation of the embryo and genetics.

 • การทำหน้าที่ของร่างกายในภาวะปกติ ความหมายและหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวกับสรีรวิทยาของมนุษย์การจำแนกระบบของร่างกายตามหน้าที่การทำงาน กลไกการทำงานของอวัยวะต่างๆ ทั้งในสภาวะปกติและในพยาธิสภา

  Normal function of the body, meaning and basic principles of human Physiology.

  Classification of body system by function. Mechanism of various organs function in normal and pathological condition.

 • แนวคิดทางวิทยาการระบาด การเกิดและการกระจายของโรค ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพ การเฝ้าระวัง การสอบสวน การวัดทางวิทยาการระบาด การวินิจฉัยชุมชนและวิธีการศึกษาทางด้านระบาดวิทยา
  Concept of epidemiology, occurrence and distribution of diseases, affecting factor of health problem. Surveillance, investigation, measurement in epidemiology. Cause of disease, applied epidemiology for medical and public health aspects, public health services and policies. Diagnosis of community and method of epidemiological study.

 • การศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่น่าสนใจของปัญหาสาธารณสุข และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน 

  Independent study on interesting topic of public health problem and compile into a written report.

 • ความรู้พื้นฐานของมลภาวะทางอากาศ แหล่งสารมลพิษ และผลกระทบต่อสุขภาพ อุตุนิยมวิทยาด้านมลพิษอากาศ การเก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์สารมลพิษ แบบจำลองการแพร่กระจายมลพิษในบรรยากาศ กฎหมาย และข้อบัญญัติในการควบคุมสารมลพิษที่เป็นอนุภาค และก๊าซจากชุมชนและอุตสาหกรรม การจัดการคุณภาพอากาศ ระบบบำบัดมลพิษอากาศ 

  Fundamental of air pollution, pollution sources and effect on health, air pollution meteorology, pollutant sampling and analysis, pollutant dispersion modeling, law and regulations for controlling of particle pollutants and gas from community and industry, air pollution management, air pollution treatment systems.

 • ความรู้พื้นฐานของมลภาวะทางอากาศ แหล่งสารมลพิษ และผลกระทบต่อสุขภาพ อุตุนิยมวิทยาด้านมลพิษอากาศ การเก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์สารมลพิษ แบบจำลองการแพร่กระจายมลพิษในบรรยากาศ กฎหมาย และข้อบัญญัติในการควบคุมสารมลพิษที่เป็นอนุภาค และก๊าซจากชุมชนและอุตสาหกรรม การจัดการคุณภาพอากาศ ระบบบำบัดมลพิษอากาศ 

  Fundamental of air pollution, pollution sources and effect on health, air pollution meteorology, pollutant sampling and analysis, pollutant dispersion modeling, law and regulations for controlling of particle pollutants and gas from community and industry, air pollution management, air pollution treatment systems.