ปีการศึกษา 2556 ภาคต้น

ประเภทย่อย
สาขาวิชาบัญชี
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาศาสตร์
สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์