วิทยาการระบาด
(Epidemiology)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

แนวคิดทางวิทยาการระบาด การเกิดและการกระจายของโรค ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพ การเฝ้าระวัง การสอบสวน การวัดทางวิทยาการระบาด สาเหตุของการเกิดโรค การประยุกต์ใช้วิทยาการระบาดในทางการแพทย์และสาธารณสุข การบริการและนโยบายทางด้านสาธารณสุข การวินิจฉัยชุมชนและวิธีการศึกษาทางด้านระบาดวิทยา

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน