วิทยาการระบาด
(Epidemiology)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

แนวคิดทางวิทยาการระบาด การเกิดและการกระจายของโรค ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพ การเฝ้าระวัง การสอบสวน การวัดทางวิทยาการระบาด สาเหตุของการเกิดโรค การประยุกต์ใช้วิทยาการระบาดในทางการแพทย์และสาธารณสุข การบริการและนโยบายทางด้านสาธารณสุข การวินิจฉัยชุมชนและวิธีการศึกษาทางด้านระบาดวิทยา

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

 Designed by Wit