04401213 (สรีรวิทยาพื้นฐานของมนุษย์)
(Basic human Phy)

การทำหน้าที่ของร่างกายในภาวะปกติ ความหมายและหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวกับสรีรวิทยาของมนุษย์การจำแนกระบบของร่างกายตามหน้าที่การทำงาน กลไกการทำงานของอวัยวะต่างๆ ทั้งในสภาวะปกติและในพยาธิสภาพ