04401214 (กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์)
(Basic human Ana)

ตำแหน่ง โครงสร้างและรูปร่างของเซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะของระบบร่างกาย การประกอบเป็นระบบและโครงสร้างของร่างกายมนุษย์ ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ในร่างกายของมนุษย์ การเจริญพันธุ์ของตัวอ่อนและพันธุกรรม