อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
(Occupational He)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

แนวทางการดำเนินงานอาชีวอนามัย โรคและอันตรายที่เกิดจากการทำงาน ลักษณะและอาการของความผิดปกติของโรคและอันตรายที่เกิดจากการทำงาน การจัดบริการอาชีวอนามัย ระบบมาตรฐาน สากล กฎหมายและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Operational guideline for occupational health, diseases and hazard, symptoms and signs. Occupational health service, international standards, laws and regulations of occupational health and safety. Roles of government officers for occupational health and safety.

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

 Designed by Wit