04401551:อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
(04401551)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

- หลักการ ของอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย การบริหารงาน กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย การควบคุม ป้องกันและการจัดการสภาพแวดล้อม บทบาท ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย - - Principles of environmental health and occupational health, administration, relevant laws to environmental health and occupational health, control, prevention and management environment. The role of agencies related to the environmental health and occupational health.

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน