04401311 การพยาบาลเบื้องต้น
(การพยาบาล)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

แนวคิดของการพยาบาลแลกระบวนการพยาบาล การฝึกทักษะการประเมินภาวะสุขภาพและการปฏิบัติการพยาบาล
Nursing concept and nursing care process. Skill training of health status evaluation and nursing care practice

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน