04401311 การพยาบาลเบื้องต้น
(การพยาบาล)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

แนวคิดของการพยาบาลแลกระบวนการพยาบาล การฝึกทักษะการประเมินภาวะสุขภาพและการปฏิบัติการพยาบาล
Nursing concept and nursing care process. Skill training of health status evaluation and nursing care practice

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

 Designed by Wit