04401346 ประชากรและงานอนามัยแม่และเด็ก
(Pop&MC)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ศึกษาเกี่ยวกับขนาด โครงสร้างประชากร การกระจายตัวของประชากร การเปลี่ยนแปลงทางประชากรในอดีต ปัจจุบันและอนาคต การสำมะโนประชากร ภาวะการเกิด การป่วย การตาย การย้ายถิ่น ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนปลงทางประชากรที่มีต่อครอบครัว ระดับประเทศ และระดับโลก นโยบายประชากร ระดับชาติ แนวคิดและทฤษฎีทางประชากร ดัชนีชี้วัดทางประชากร ปัญหางานอนามัยแม่และเด็กในประเทศไทยและต่างประเทศ นโยบายการเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัว การดูแลหญิงตั้งครรภ์ มารดาและทารกแบบองค์รวม ภาวะทุพโภชนาการและการให้ภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

 Designed by Wit