04401346 ประชากรและงานอนามัยแม่และเด็ก
(Pop&MC)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ศึกษาเกี่ยวกับขนาด โครงสร้างประชากร การกระจายตัวของประชากร การเปลี่ยนแปลงทางประชากรในอดีต ปัจจุบันและอนาคต การสำมะโนประชากร ภาวะการเกิด การป่วย การตาย การย้ายถิ่น ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนปลงทางประชากรที่มีต่อครอบครัว ระดับประเทศ และระดับโลก นโยบายประชากร ระดับชาติ แนวคิดและทฤษฎีทางประชากร ดัชนีชี้วัดทางประชากร ปัญหางานอนามัยแม่และเด็กในประเทศไทยและต่างประเทศ นโยบายการเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัว การดูแลหญิงตั้งครรภ์ มารดาและทารกแบบองค์รวม ภาวะทุพโภชนาการและการให้ภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน