04401541 วิทยาการระบาดประยุกต์
(วิทยาการระบาดปร)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ธรรมชาติของการเกิดโรคในมนุษย์ กระบวนการเกิดโรค การสอบสวนโรค การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา การป้องกันและควบคุมโรคทั้งในโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ระบาดวิทยาเชิงสังคม การประเมินผลโครงการและเครื่องมือวิจัย วิธีการทางวิทยาการระบาดเพื่อประยุกต์ใช้ในงานวิจัย การจัดการและการตัดสินใจข้อมูลของการระบาดโดยอาศัยพื้นฐานทางวิทยาการระบาด

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน