04401112 บุคลิกภาพและมารยาทสังคมสำหรับการบริการชุมชน
(บุคลิกภาพและมาร)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ลักษณะเฉพาะของบุคคล การปรับปรุงตนเอง มารยาทสังคม การแต่งกายให้เหมาะสม การติดต่อสื่อสารในการทำงาน บริบทของสังคมและชุมชน การบริการชุมชนที่เหมาะสม

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน