อาหารปลอดภัยและการสุขาภิบาลอาหาร
(Food sanitation)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

หลักการสุขาภิบาลอาหาร โรคและอันตรายต่อสุขภาพที่เกิดจากอาหาร การจัดการและตรวจสอบสถานที่ผลิตและร้านค้า พฤติกรรมอนามัยของผู้จำหน่ายอาหาร การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเฝ้าระวังและการควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์และควบคุมจุดวิกฤตในธุรกิจและผลิตภัณฑ์อาหาร

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน