เภสัชวิทยาและพิษวิทยาสาธารณสุข
(Pharmacology & )

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ความหมายของเภสัชสาธารณสุข ระบบบริหารทางเภสัชสาธารณสุข  โครงสร้างและบทบาทหน้าที่  งานบริหารคลังเวชภัณฑ์ นโยบายแห่งชาติด้านยา บัญชียาหลักแห่งชาติ งานบริการสมุนไพร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเภสัชวิทยา  รูปแบบของยาระบบการบริหารยา หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการออกฤทธิ์ของยาในเชิงเภสัชจลนศาสตร์ หลักการเกี่ยวกับเภสัชจลนศาสตร์ กลไกการออกฤทธิ์ ประโยชน์ในการรักษาและอาการไม่พึงประสงค์ หลักการทางพิษวิทยา พิษจลศาสตร์ เมแทบอลิซึมของสารพิษ  กลไกการออกฤทธิ์และความเป็นพิษของสารต่างๆที่มีผลต่อร่างกายมนุษย์

Meaning of the public health pharmacy. Management of pharmaceutical public health system. Structure and functions pharmaceutical inventory management. National list of essential medicines. Herb services. Introduction to pharmacology, dosage form, pharmacy management system. Principle of drug action in pharmacokinetics. Principle of pharmacokinetics. Mechanisms of action, contraindication and drug interaction. Principles of toxicology, kinetics of toxicology, metabolism of toxins. Mechanism and toxicity of substances which affect to health.

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน