04401352 การควบคุมมลพิษทางอากาศ (Air Pollution Control)
(Air)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ความรู้พื้นฐานของมลภาวะทางอากาศ แหล่งสารมลพิษ และผลกระทบต่อสุขภาพ อุตุนิยมวิทยาด้านมลพิษอากาศ การเก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์สารมลพิษ แบบจำลองการแพร่กระจายมลพิษในบรรยากาศ กฎหมาย และข้อบัญญัติในการควบคุมสารมลพิษที่เป็นอนุภาค และก๊าซจากชุมชนและอุตสาหกรรม การจัดการคุณภาพอากาศ ระบบบำบัดมลพิษอากาศ 

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน