04401352 การควบคุมมลพิษทางอากาศ (Air Pollution Control)
(Air)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ความรู้พื้นฐานของมลภาวะทางอากาศ แหล่งสารมลพิษ และผลกระทบต่อสุขภาพ อุตุนิยมวิทยาด้านมลพิษอากาศ การเก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์สารมลพิษ แบบจำลองการแพร่กระจายมลพิษในบรรยากาศ กฎหมาย และข้อบัญญัติในการควบคุมสารมลพิษที่เป็นอนุภาค และก๊าซจากชุมชนและอุตสาหกรรม การจัดการคุณภาพอากาศ ระบบบำบัดมลพิษอากาศ 

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

 Designed by Wit