04401251 อนามัยสิ่งแวดล้อม
(Environmental H)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการน้ำ การบำบัดน้ำเสีย การบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูล การกำจัดมูลฝอย การสุขาภิบาลอาหาร การควบคุมและป้องกันมลพิษทางอากาศ การควบคุมและป้องกันแมลงและสัตว์นำโรค การสุขาภิบาลที่พักอาศัย การจัดการสิ่งแวดล้อม เทคนิคการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศและน้ำ

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน