04401224 โภชนวิทยาสาธารณสุข
(PHNU56)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

การจำแนกประเภท ความสำคัญและแหล่งที่มาของสารอาหาร ความต้องการพลังงานและสารอาหาร และโภชนาการสำหรับบุคคลวัยต่างๆ ของชีวิต ทั้งในภาวะปกติและเจ็บป่วย ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภค ปัญหาทุพโภชนาการและโภชนบำบัด การวางแผนงานโภชนาการสาธารณสุขในการแก้ไขปัญหาในระดับชุมชน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและข้อควรคำนึงถึงในการจัดการงานโภชนาการสาธารณสุข

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน