04401224 โภชนวิทยาสาธารณสุข
(PHNU56)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

การจำแนกประเภท ความสำคัญและแหล่งที่มาของสารอาหาร ความต้องการพลังงานและสารอาหาร และโภชนาการสำหรับบุคคลวัยต่างๆ ของชีวิต ทั้งในภาวะปกติและเจ็บป่วย ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภค ปัญหาทุพโภชนาการและโภชนบำบัด การวางแผนงานโภชนาการสาธารณสุขในการแก้ไขปัญหาในระดับชุมชน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและข้อควรคำนึงถึงในการจัดการงานโภชนาการสาธารณสุข

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

 Designed by Wit