เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Health Economic)
(HE)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน


คำอธิบายรายวิชา  

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ การประยุกต์วิชาเศรษฐศาสตร์ในงานด้านสาธารณสุข รูปแบบการให้บริการสาธารณสุขในเชิงเศรษฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ของงานสาธารณสุขกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

Economic concepts, application of economics on public health economics, economic pattern of health services. Relationship between public health service and national economic development plan. 

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน