เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Health Economic)
(HE)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน


คำอธิบายรายวิชา  

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ การประยุกต์วิชาเศรษฐศาสตร์ในงานด้านสาธารณสุข รูปแบบการให้บริการสาธารณสุขในเชิงเศรษฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ของงานสาธารณสุขกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

Economic concepts, application of economics on public health economics, economic pattern of health services. Relationship between public health service and national economic development plan. 

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

 Designed by Wit