สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
(พฤติกรรมสุขภาพ)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ แนวคิด วัตถุประสงค์ของสุขศึกษาในการวิเคราะห์ พฤติกรรมสุภาพ ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ การประยุกต์ทฤษฎีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การจัดทำแผนงานโครงการทางสุขศึกษา การจัดโปรแกรมสุขศึกษาและการประเมินผล แนวคิดและหลักการในการวิจัยทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน