01423361 ปรสิตวิทยาเบื้องต้น
(Parasit)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

สัณฐานวิทยา วัฏจักรชีวิต การติดต่อ พยาธิกำเนิดวิธีการควบคุม และป้องกันสัตว์เซลล์เดียว หนอนพยาธิ และสัตว์ขาปล้องชนิดสำคัญที่ทำให้เกิดโรคในมนุษย์
Morphology, life cycle, transmission, pathogenesis, method of control and prevention of important protozoa, helminthes and arthropods causing diseases of man.

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน