04401212 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข
(Micro)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

โครงสร้าง ลักษณะเฉพาะ สรีรวิทยา สมบัติของก่อโรคของจุลินทรีย์และปรสิตที่มีผลต่อสุขภาพมนุษย์ การแพร่กระจาย การป้องกันโรค การทำลายและการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค ความสำคัญของการเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค การติดเชื้อและกลไกการป้องกันตนเอง
Structure, Characteristics, physiology and pathogenic properties of microorganisms and parasites that affect human health. Dissemination, disease prevention, destruction and inhibits the germs growth. Importance of specimens collection for diagnosis. Infection and response mechanisms.

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน