04401495 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Indepent Study)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

การศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่น่าสนใจของปัญหาสาธารณสุขและเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

Independent study on interesting topic of public health problem and compile into a written report.

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

 Designed by Wit