04401495 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Indepent Study)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

การศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่น่าสนใจของปัญหาสาธารณสุขและเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

Independent study on interesting topic of public health problem and compile into a written report.

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน