04401251:Environmental Health_Dr.Samonporn
(EVH_04401251)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อนามัยสิ่งแวดล้อม: บรรยายโดย ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก การบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูล การกำจัดมูลฝอย และของเสียอันตราย

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

 Designed by Wit