04401354 การจัดหาน้ำสะอาดและการบำบัดน้ำเสีย
(Water and Suppl)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ความสำคัญของการจัดหาน้ำสะอาดสมบัติและมาตรฐานของน้ำดื่มน้ำใช้แหล่งน้ำและการจัดการน้ำในชุมชนกระบวนการปรับปรุง คุณภาพน้ำระบบการบริการน้ำในชุมชนการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการปัญหาและผลกระทบของน้ำเสียหลักการวิธีการและการควบคุมระบบบาบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่และการควบคุมระบบ

Significant of water supply, qualification and standard of water, source of water and water management in community, water quality improvement process, water supply system in community, water quality surveillance and laboratory testing, problem and impact of waste water, principle, method and waste water treatment and sewage system control, water reuse and system control.

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน