04401344 การป้องกันและควบคุมโรค
(Disease Control)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

โรคติดเชื้อและโรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุข หลักและระดับการป้องกันโรค หลักและวิธีการควบคุมโรคติดเชื้อและโรคไม่ติดต่อ การป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคอาหาร และการได้รับสารพิษ การรายงานโรค และระบบการเฝ้าระวังโรคในชุมชน แนวคิดและลักษณะของระบบสารสนเทศที่ดี การออกแบบ การพัฒนา และการบริหารงานระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

Infectious diseases and non-communicable diseases in public health problem, principle and level of disease prevention, principle and method of control infectious diseases and non-communicable diseases, prevention of diseases related to food consumption and intoxication, disease report and disease surveillance system in community, concept and characteristics of good information system, design, development and management of information system for decision making.

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน