04401121 การสาธารณสุขพื้นฐาน
(Fundamentals of)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ทฤษฎีสุขภาพ ความเป็นมาและแนวคิดการสาธารณสุข แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม แนวคิดการสาธารณสุขมูลฐาน ระบบบริการสุขภาพของประเทศและต่างประเทศ แนวคิดการดูแลสุขภาพและบริการปฐมภูมิ การปฏิรูประบบสุขภาพและการกระจายอำนาจ  ระบบการประกันสุขภาพ แนวคิดการพัฒนาสุขภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชน พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน