04401251 อนามัยสิ่งแวดล้อม
(Envi Health)

อนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการน้ำ การบำบัดน้ำเสีย การบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูล การกำจัดมูลฝอย การสุขาภิบาลอาหาร การควบคุมและป้องกันมลพิษทางอากาศ การควบคุมและป้องกันแมลงและสัตว์นำโรค การสุขาภิบาลที่พักอาศัย การจัดการสิ่งแวดล้อม เทคนิคการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศและน้ำ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

 Designed by Wit