01199471 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสาธารณสุข (Public Health Environmental Management)
(EM for Public H)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

สถานการณ์การใช้ และการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมลภาวะที่มีต่อสุขภาพอนามัย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง องค์กร และชุมชนที่มีบทบาทรับผิดชอบแก้ไขปัญหาสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม หลักการประเมินผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม นโยบาย และแผนงานสาธารณสุขในการจัดการสิ่งแวดล้อม

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

 Designed by Wit