01199471 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสาธารณสุข (Public Health Environmental Management)
(EM for Public H)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

สถานการณ์การใช้ และการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมลภาวะที่มีต่อสุขภาพอนามัย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง องค์กร และชุมชนที่มีบทบาทรับผิดชอบแก้ไขปัญหาสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม หลักการประเมินผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม นโยบาย และแผนงานสาธารณสุขในการจัดการสิ่งแวดล้อม

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน