03763342 การจัดการงานจัดเลี้ยง
(03763342 การจัดการงานจัดเลี้ยง)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

03763342 การจัดการงานจัดเลี้ยง (Catering Management) 3(3-0) : พัฒนาการจัดเลี้ยง ประเภทและรูปแบบการจัดกงาน การออกแบบรายการอาหารและเครื่องดื่ม การคำนวณปริมาณอาหาร การควบคุมความสะอาดและความปลอดภัย การออกแบบตกแต่งสถานที่ และรูปแบบการจัดงานการขายและการรับรอง การจัดการต้นทุนการวางแผนกำลังคน
Development of banqueting. Type of catering. Menu design. Food quantity estimate. Food Safety and sanitation control. Site decoration and theme design. Selling and booking. Cost management. Manpower planing.

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน