03763211 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
(03763211 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว)

การวิเคราห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ รูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ตลาดนักท่องเที่ยวและแนวโน้ม