03754474 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
(03754474 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1)

การใช้ศัพท์ และสำนวนภาษาอังกฤษในหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความชำนาญยิ่งขึ้น