03763111 ธุรกิจการท่องเที่ยว
(03763111 ธุรกิจการท่องเที่ยว)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ผลต่อโลกาภิวัฒน์ที่มีต่อธุรกิจการท่องเที่ยว ประเภทและโครงสร้างของธุรกิจการท่องเที่ยว พฤติกรรมนักท่องเที่ยว อุปสงค์และอุปทาน นโยบาย การวางแผนและการพัฒนาการท่องเที่ยว การวิจัยด้านการท่องเที่ยว แนวโน้มของธุรกิจการท่องเที่ยว

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน