03763243 การจัดการงานแม่บ้าน
(03763243 การจัดการงานแม่บ้าน)

การออกแบบและจัดองค์การในโครงสร้างของงานส่วนแม่บ้าน ลักษณะของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล การพัฒนาทักษะและพฤติกรรมของบุคลากร การจัดการสินค้าคงคลังและเครื่องมือ การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการควบคุมการดำเนินการ