03763245 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
(03763245)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน


ภาษาไทย

การจัดการด้านอาหารและเครื่องดื่ม ความคาดหวังของลูกค้า การดำเนินงานและการควบคุมคุณภาพ การตลาด การเงิน การจัดการด้านอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจ และองค์กรต่างๆ กรณีศึกษา

ภาษาอังกฤษ

Food and beverage management. Customer expectation. Operations and quality control. Marketing. Financial. Food and beverage management in business and organizations. Case studies

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน