03763491 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
(03763491)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน


 ภาษาไทย

หลักและระเบียบวิธีวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัยด้านการดำเนินธุรกิจโรงแรมแบะท่องเที่ยว ตลอดจนการนำเสนอและรายงานการวิจัย

  ภาษาอังกฤษ

 Research principles and methods. Defining Research problem of hotel and tourism business including research proposing and presenting.

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน