การผลิตและการนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
(Media Education)

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสำคัญของการใข้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ ศึกษาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนอ ฝึกปฏิบัติการออกแบบสร้างผลงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนอในการเรียนและการเผยแพร่

วัตถุประสงค์"เมื่อผู้เรียน เรียนจบเนื้อหาบทเรียนแล้วจะมีพฤติกรรมที่เป็นความสามารถดังนี้"
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
2. มีเจตคติที่ดีต่อการผลิตและการใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา

3. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหลักในการออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดียได้
4. ประยุกต์ใช้สื่อมัลติมีเดียกับการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. มีทักษะในการนำหลักการและกระบวนการเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

เนื้อหาบทเรียน
•หน่วยที่ 1 มัลติมีเดียคืออะไร
•หน่วยที่ 2 บทบาทของมัลติมีเดียกับการเรียนรู้
•หน่วยที่ 3 การวางแผนในการผลิตมัลติมีเดีย
•หน่วยที่ 4 เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตมัลติมีเดีย
•หน่วยที่ 5 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการผลิตมัลติมีเดีย
•หน่วยที่ 6 การนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
1. การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
2. การศึกษา ค้นคว้า ทำรายงาน
3. การแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนหลายรูปแบบ
5. การผลิตและนำเสนอผลงาน

"การวัดผลและการประเมินผล"

1. การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน..............10%
2. การทำรายงาน................................................10%
3. การผลิตสื่อ "เว็บบล็อค"................................20%
4. วิเคราะห์เว็บไซท์............................................20%
5. สอบระหว่างภาคเรียน.....................................20%

6. สอบปลายภาคเรียน........................................20%
รวม 100%

เกณฑ์การประเมินผล
หลังจากรวมคะแนนทั้งหมดแล้วจึงนำมาประเมินผลโดยเทียบค่าคะแนนดังนี้
ค่าระดับคะแนน A คะแนน 80 ถึง 100 คะแนน
ค่าระดับคะแนน B+ คะแนน 75 ถึง 79 คะแนน
ค่าระดับคะแนน B คะแนน 70 ถึง 74 คะแนน
ค่าระดับคะแนน C+ คะแนน 65 ถึง 69 คะแนน
ค่าระดับคะแนน C คะแนน 60 ถึง 64 คะแนน
ค่าระดับคะแนน D+ คะแนน 55 ถึง 59 คะแนน
ค่าระดับคะแนน D คะแนน 50 ถึง 54 คะแนน
ค่าระดับคะแนน E คะแนน 0 ถึง 49 คะแนน