ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (โดย อ.พีรียา ทักษานันท์ ภาคปลาย 2555)
(FE 1/ 2555)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

Foundation English 1 (01355111)

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

 Designed by Wit